زندگی ، وزن نگاهی است که در خاطره ها می ماند

شب آرامی بود
می روم در ایوان، تا بپرسم از خود
 
مادرم سینی چایی در دست
گل لبخندی چید ،هدیه اش داد به من


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


خواهرم تکه نانی آورد ، آمد آنجا
لب پاشویه نشست



گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

پدرم دفتر شعری آورد، تکیه بر پشتی داد
شعر زیبایی خواند ، و مرا برد، به آرامش زیبای یقین


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org



با خودم می گفتم
زندگی، راز بزرگی است که در ما جاریست

زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست

رود دنیا جاریست

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

زندگی ، آبتنی کردن در این رود است
وقت رفتن به همان عریانی؛ که به هنگام ورود آمده ایم
دست ما در کف این رود به دنبال چه می گردد؟
هیچ!!!


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
زندگی ، وزن نگاهی است که در خاطره ها می ماند
شاید این حسرت بیهوده که بر دل داری
شعله گرمی امید تو را،خواهد کشت

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net

زندگی در همین اکنون است


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

زندگی شوق رسیدن به همان
فردایی است، که نخواهد آمد



تو نه در دیروزی، و نه در فردایی
ظرف امروز، پر از بودن توست

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

شاید این خنده که امروز، دریغش کردی
آخرین فرصت همراهی با، امید است
زندگی یاد غریبی است که در سینه خاک
به جا می ماند

گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org


زندگی ، سبزترین آیه ، در اندیشه برگ
زندگی، خاطر دریایی یک قطره، در آرامش رود
زندگی، حس شکوفایی یک مزرعه، در باور بذر
زندگی، باور دریاست در اندیشه ماهی، در تنگ
زندگی، ترجمه روشن خاک است، در آیینه عشق
زندگی فهم نفهمیدن هاست



زندگی، پنجره ای باز، به دنیای وجود
تا که این پنجره باز است، جهانی با ماست
آسمان، نور، خدا، عشق، سعادت با ماست
فرصت بازی این پنجره را دریابیم

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

در نبندیم به نور، در نبندیم به آرامش پر مهر نسیم
پرده از ساحت دل برگیریم
رو به این پنجره، با شوق، سلامی بکنیم


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

زندگی، رسم پذیرایی از تقدیر است
وزن خوشبختی من، وزن رضایتمندی ست

گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.Persian-Star.org
زندگی، شاید شعر پدرم بود که خواند
چای مادر، که مرا گرم نمود
نان خواهر، که به ماهی ها داد

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
زندگی شاید آن لبخندی ست، که دریغش کردیم
زندگی زمزمه پاک حیات ست، میان دو سکوت
زندگی ، خاطره آمدن و رفتن ماست

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net
لحظه آمدن و رفتن ما، تنهایی ست

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org



گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org



گروه اینترنتی پرشین  استار | www.Persian-Star.org



گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار |  www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه   اینترنتی   پرشین   استار |    www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org



گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین  استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار |   www.Persian-Star.org

ارسالی توسط دوست عزیزم جناب اقای مجدی
/ 0 نظر / 19 بازدید