دردجدایی

          کـــشتیِّ صبـــرم, بنـــشستـــه درگِــل-
        زین بـــحـــر غـــم نیست, امّید ساحـل
 
           درد جـــدایــــی, دردیــست مـــشکــــل   
 
        «آنـــدم بریدم, مـــن از حـــسیـن دل»
                                         
          «کـــامـــد بـــه میدان, شمر سـیه دل»

             خنـــجـــر بـــه دســـت قــاتل چو دیـدم
           چـــون مـــرغ بســـمل, از جــا پریـدم 
 
                                 چشـــمم هـــمه بـــود, ســـوی امیـــدم                       
                  «او مـــی‌دوید و مـــن مـــی‌دویـــدم»                                                          
                                       
 
          «او ســـوی مـــقتل, من سوی قـاتل»

 
   نزدیـــک مـــقتل, تـــا مــــن رسیــــدم---
از غــــصه مـــردم, از غـــم خـــمـیدم
 
    کـــی بـــاورم بـــود, مـــن آن‌چه دیـدم 
  «او مـــی‌کـــشیـــد و مـن می‌کشیـدم»
                                    
«او خنجر از کین, مـن نـــاله از دل»


دیـــدم کـــه مـــی‌رفــــت, جانم زِدستم----
نـــابـــاورم بـــود, مـــن زنده هســـتم
 
پـــس راه خـــود را, با اشـــک بــستم 
«او مـــی‌نشســـت و مـن می‌نشستم»
                                             

«او روی ســــینـــه, مــن در مقابل»

از پــــرده ی دل, افغـــان کـــشیـــــدم-
-پیــــراهــــن صــــبر, بــــر تن دریدم
 
جــــان دادنـــم را, بـــا چـــشم دیـــدم   
«او مـــی‌بریـــد و مـــن مــــی‌بریدم»
                                        

«او از حسین سر، من از حسین دل»
                                                                             منبع:گلزارمصطفی ص125
/ 0 نظر / 129 بازدید