انکه پای بند دین است به حکم دین ابرویت را نگه میدارد

مرد انصاری خدمت امام حسین رسید می خواست تقاضایی کندامام فرمود: انصاری ابروی خود را مریز، خواهشت را بنویس ، من به خواست خدا کاری کنم که خرسند شوی.

سائل نوشت: فلانی پانصد دینار از من طلبکار است و عرصه را بر من تنگ کرده ،از او بخواهید مهلتم دهد تا گشایشی یابم.

حضرت ورقه را خواند، وارد منزل شد و کیسه ای محتوای هزار دینار اورد و فرمود:پانصد دینار را برای وامت بپرداز ،و پانصد دینار دیگر را صرف زندگی کن،و هیچ گاه  جز به یکی از سه کس اظهار حاجت نکن:

1.مرد دیندار.

2. جوانمرد.

3.پاک گوهر.

چون انکه پای بند دین است به حکم دین ابرویت را نگه میدارد.

و جوانمرد از مردانگی خودشرم میکند که ناامیدت سازد.

 و پاک گوهر می داند که احتیاج، تو را به عرضه کردن ابرو وا داشته ، و برای حفظ شرفت تورا دست خالی باز نمی گرداند.

منبع:گنجینه مبلغین ج3ص764

/ 0 نظر / 18 بازدید