سفیده ی تخم مرغ (قضاوت امیرالمومنین)

زنی را نزد عمر اوردند که دامن مردی از انصار را گرفته بود و می گفت : این جوان انصار با من زنا کرده است.

قضیه این چنین بود که ان زن ، عاشق جوان انصاری شده بود و به هیچ وجه نمی توانست به وصال او برسد، پس تخم مرغی را گرفت و سفیده ی انرا بر دامن خود مالید.

بعد نزد عمر امد و گفت : این جوان مسلمان با من زنا کرده و این نشانه هایی که بر دامن من است از اوست !

عمر خواست ان جوان را عقوبت کند که امیرمومنان علیه السلام فرمود: عجله نکن، شاید این زن حیله ای کرده باشد سپس فرمود : اب جوشیده حاضر کنید.

چون اب جوشیده اوردند امام فرمودند: بر ان سفیدی بریزید. چون ریختند ، دیدند بسته شد،

فرمود: ان را بچشید. وقتی چشیدند، معلوم شد، سفیده ی تخم مرغ است.

زن هم اقرار کرد که دامن این جوان پاک است. پس به امر امام حد قذف بر زن زدند.

منبع: هزار و یک حکایت اخلاقی(محمدحسین محمدی)ص 372

/ 0 نظر / 19 بازدید