سفارش امام حسین ع به خواهرش زینب س

دعوت به صبر

اگر عریان بینی پیکرم را صبر کن خواهر

به روی نیزه گر دیدی سرم را صبر کن خواهر

 

کنار جسم صد چاکم به شام روز عاشورا

شنیدی گر صدای مادرم را صبر کن خواهر

 

اگر دیدی به راه کوفه زجر مرتد بی دین

زند با تازیانه دخترم را صبر کن خواهر

 

اگر دیدی جوانانم به خاک و خون بود غلطان

و یا اغشته در خون جعفرم را صبر کن خواهر

 

اگر دیدی به روی دست من چون غنچه پرپر

به خون اغشته حلق اصغرم را صبر کن خواهر

                                                 ژولیده نیشابوری  

منبع:گلچین احمدی ج1ص198   

/ 0 نظر / 31 بازدید