عیب مردم فاش کردن بدترین عیبهاست

پوشش عیبها

ابوسعید ابوالخیر روزی به حمام رفته بود. دلاکهای حمام برای اینکه انعامی از مردم بگیرند،چرک پشت مشتری را به مقابل سینه او می اوردند تا نشان دهند که خوب کیسه کشیده اند.

ابو سعید زیر دست کارگر حمام نشست.پس از گذشت دقایقی دلاک چرک پشت ابوسعید را با کیسه جابجا کرد و روی بازوی او قرار داد.

ابوسعید نگاهی به چرکها انداخت و چیزی نگفت.  کارگر حمام خواست سر صحبت را باز کند بنابراین گفت :

 ای شیخ! از جوانمردان برای من حرف بزن.و بگو که جوانمردی چگونه است؟

شیخ گفت :جوانمردی این است که عیب و الودگی مردم را در مقابل چشم انها ظاهر نکنی.!

عیب مردم فاش کردن بدترین عیبهاست

عیب گو اول کند بی پرده عیب خویش را.

منبع:گنجینه مبلغین ج3ص764

/ 0 نظر / 32 بازدید